โดยมีจุดมุ่งหมายของมูลนิธิคือ

•  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการมอบ  ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การกีฬา
•  พัฒนาชุมชนด้านสาธารณูปโภคแก่ชุมชนที่ขัดสน ให้การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชนที่เดือดร้อนหรือในถิ่นทุรกันดาร โดยมีมูลนิธิร่วม     กับบริษัทสยามสไมล์ ในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
•  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านพุทธศาสนาให้มีความรุ่งเรือง
•  ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์