วิสัยทัศน์

สร้างคน สร้างงาน สร้างคุณค่า

พันธกิจ

ด้วยความเชื่อที่ว่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเป็นประกันภัยขั้น พื้น ฐานที่มีความจาเป็นมีคุณค่าต่อวิธีการดาเนินชีวิต
ของคนเรามากที่สุดแต่วิธีการนาเสนอขายแบบเดิมๆ มีลักษณะคล้ายระบบขายตรงอัตราเบี้ย ประกันภัยค่อนข้างสูง
บ่อยครั้ง ที่เกิดปัญหาจาก การเข้าใจผิดระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับเงื่อนไขในกรมธรรม์
ไม่ตรงกันกลายเป็นประเด็นข้อขัดแย้งที่นำมาซึ่งการขาดความเชื่อมั่น ในหมู่ผู้บริโภคจน อาจประเมินความรู้สึกได้ว่าสังคมมอง
ธุรกิจประกันภัยในทิศทางที่ไม่เป็นบวกเท่าที่ควรจะเป็นจากสภาพปัจจุบันปัญหากลายเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด
ว่าด้วยการประกันภัยกลุ่มด้วยหลักการและเหตุผลที่ว่าหากมีการรวมกลุ่มผู้บริโภคให้ได้จานวนมาก
เพื่อบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันจะทาให้อาจตราความเสี่ยงภัยต่าและที่สุดผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์ทิประโยชน์สูงสุด