ระยะเวลาคุ้มครอง
ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดการเดินทาง

 

ระยะเวลาชำระเบี้ย
รายเที่ยว

 

อายุผู้ขอเบี้ยประกันภัย
5-60 ปี

 

การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

การชำระเบี้ยประกัน
รายเที่ยว หรือ รายปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-533-3999

สนใจติดต่อแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ


TRAVEL-DOMESTIC

แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic

แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) TRAVEL-DOMESTIC

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย : ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) สำหรับลูกค้าทั่วไป
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1-180 วัน

แผนมาตรฐาน (Silver Plan)

ข้อ 1 การเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
– จากอุบัติเหตุทั่วไป
– จากการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

ระยะเวลา(วัน) ทุนประกันภัย (บาท)
50,000 100,000 150,000 200,000
1 วัน 5 9 14 18
3 วัน 9 18 27 36
5 วัน 13 25 38 50
7 วัน 14 27 41 54
10 วัน 16 32 48 64
14 วัน 19 38 57 76
17 วัน 22 43 65 86
21 วัน 25 50 75 100
24 วัน 27 54 81 108
27 วัน 30 59 89 118
31 วัน 33 65 98 130
45 วัน 40 79 119 158
60 วัน 46 92 138 184
90 วัน 57 113 170 226
120 วัน 67 133 200 266
150 วัน 77 153 230 306
180 วัน 87 173 260 346
ระยะ
เวลา(วัน)
ทุนประกันภัย (บาท)
50,000 100,000 150,000 200,000
1 วัน 5 9 14 18
3 วัน 9 18 27 36
5 วัน 13 25 38 50
7 วัน 14 27 41 54
10 วัน 16 32 48 64
14 วัน 19 38 57 76
17 วัน 22 43 65 86
21 วัน 25 50 75 100
24 วัน 27 54 81 108
27 วัน 30 59 89 118
31 วัน 33 65 98 130
45 วัน 40 79 119 158
60 วัน 46 92 138 184
90 วัน 57 113 170 226
120 วัน 67 133 200 266
150 วัน 77 153 230 306
180 วัน 87 173 260 346

แผนขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (Gold Plan)

ข้อ 1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
– จากอุบัติเหตุทั่วไป
– จากการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง (10% ของทุนประกัน)

ระยะเวลา(วัน) ทุนประกันภัย (บาท)
50,000 100,000 150,000 200,000
1 วัน 9 14 21 27
3 วัน 16 27 39 52
5 วัน 22 37 53 71
7 วัน 24 41 59 78
10 วัน 27 47 67 90
14 วัน 33 58 82 110
17 วัน 37 64 92 122
21 วัน 42 74 105 141
24 วัน 46 81 115 154
27 วัน 51 88 126 168
31 วัน 57 98 140 187
45 วัน 68 118 168 225
60 วัน 79 139 197 264
90 วัน 97 169 240 322
120 วัน 114 199 283 379
150 วัน 131 230 327 437
180 วัน 148 260 369 494
* ค่าเบี้ยประกันภัย / คน ยังไม่รวม อากรแสตมป์ 0.4%
ระยะ
เวลา(วัน)
ทุนประกันภัย (บาท)
50,000 100,000 150,000 200,000
1 วัน 9 14 21 27
3 วัน 16 27 39 52
5 วัน 22 37 53 71
7 วัน 24 41 59 78
10 วัน 27 47 67 90
14 วัน 33 58 82 110
17 วัน 37 64 92 122
21 วัน 42 74 105 141
24 วัน 46 81 115 154
27 วัน 51 88 126 168
31 วัน 57 98 140 187
45 วัน 68 118 168 225
60 วัน 79 139 197 264
90 วัน 97 169 240 322
120 วัน 114 199 283 379
150 วัน 131 230 327 437
180 วัน 148 260 369 494
* ค่าเบี้ยประกันภัย / คน ยังไม่รวม อากรแสตมป์ 0.4%

* ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุ 5-60 ปี (วิธีนับอายุ กรณีเศษเดือนมากกว่า 6 เดือนให้ปัดเป็น 1 ปี)
 2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคตับ โรคไต โรคไขข้อกระดูก เนื้องอก เป็นต้น
 3. กรณีชาวต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย
 4. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ (ไม่รวมอากรแสตมป์) สำหรับการออกกรมธรรม์แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 200 บาทต่อกรมธรรม์
 5. สถานที่การเดินทาง ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 6. ระยะเวลาเอาประกันภัยการเดินทางแต่ละครั้งของผู้ได้รับความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
  6.1 กรณีเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อเดินทางนั้น
  และ ดำเนินการต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางกลับถึงที่อยู๋อาศัย หรือ วันที่และเวลา (24.00น.) ตามที่ระบุไว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  6.2 กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางถึงประเทศไทย
  หรือตามวันเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ วันที่และเวลา (24.00น.) ตามที่ระบุไว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารการสมัคร

  1. 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
  1. 2. รายบุคคล : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รายกลุ่ม : แนบ File รายชื่อที่ระบุชื่อสกุล-วันเดือนปีเกิด-หมายเลขบัตรประชาชน)
  1. 3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ควบคู่กับสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  1. 4. แนบกำหนดการเดินทางและกิจกรรม

ข้อยกเว้น

  1. เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
อ่านต่อ >>
ประกันชุมชนห่วงใย

ประกันชุมชนห่วงใย

คุ้มครองแทนใจสำหรับชุมชน
อ่านต่อ >>
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

บัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับหน่วยงาน
อ่านต่อ >>
ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
อ่านต่อ >>
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
อ่านต่อ >>
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

Smile Motor ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
อ่านต่อ >>