ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ย
1 ปี

 

อายุผู้ขอเบี้ยประกันภัย
5 – 60 ปี

 

การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

การชำระเบี้ยประกัน
รายปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-533-3999

สนใจติดต่อแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ


รายละเอียดความคุ้มครอง Smile1 Smile2 Smile3 Smile4
กรณีเสียชิวิต
เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยความรับผิดชอบของสถานศึกษา 80,000 120,000 160,000 200,000
เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป 40,000 60,000 80,000 100,000
เสียชีวิต เนื่องจากขับขี่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ 40,000 60,000 80,000 100,000
เสียชีวิต เนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย 40,000 60,000 80,000 100,000
เสียชีวิต เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ (ค่าปลงศพ) 10,000 10,000 10,000 10,000
ทุพพลภาพโดยถาวร
ทุพพลภาพโดยถาวร 40,000 60,000 80,000 100,000
สูญเสียอวัยวะ
สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง 40,000 60,000 80,000 100,000
สำหรับมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 40,000 60,000 80,000 100,000
สำหรับมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตา 1 ข้าง 40,000 60,000 80,000 100,000
สำหรับเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตา 1 ข้าง 40,000 60,000 80,000 100,000
สำหรับมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ 24,000 36,000 48,000 60,000
สำหรับเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 24,000 36,000 48,000 60,000
สำหรับสายตา 1 ข้าง 24,000 36,000 48,000 60,000
สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้ 20,000 30,000 40,000 50,000
สำหรับหูหนวก 1 ข้าง 6,000 9,000 12,000 15,000
สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้ง 2 ข้อ) 10,000 15,000 20,000 25,000
สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (1 ข้อ) 4,000 6,000 8,000 10,000
สำหรับนิ้วชี้ (ทั้ง 3 ข้อ) 4,000 6,000 8,000 10,000
สำหรับนิ้วชี้ (ทั้ง 2 ข้อ) 3,200 4,800 6,400 8,000
สำหรับนิ้วชี้ (1 ข้อ) 1,600 2,400 3,200 4,000
สำหรับนิ้วอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 2,000 3,000 4,000 5,000
สำหรับนิ้วหัวแม่เท้า 2,000 3,000 4,000 5,000
สำหรับนิ้วเท้าอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า 400 600 800 1,000
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง (ใช้ใบเสร็จรับเงินตัวจริง+ใบรับรองแพทย์) 4,000 6,000 8,000 10,000
อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อปี/คน
*สิทธิพิเศษ* ค่าชดเชยกรณีใช้สิทธิ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ค่ารักษาจากโครงการ
(ใช้ใบรับรองแพทย์ + ใบสรุปงบหน้าค่ารักษาพยาบาล)
ค่าชดเชยในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)
ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต่อครั้งอุบัติเหตุจ่ายครั้งละ 100 100 100 100
ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับคลินิกหรือโรงพยาบาล ต่อครั้งอุบัติเหตุจ่ายครั้งละ 300 300 300 300
สูงสุด 100 ครั้ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000
ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับโรงพยาบาล ต่อคืนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจ่ายคืนละ 500 500 500 500
สูงสุดคืนละ 100 คืน/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000

.

* ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

กรณีเสียชิวิต

เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยความรับผิดชอบสถานศึกษาคุ้มครอง 2 เท่า

Smile1 80,000

Smile2 120,000

Smile3 160,000

Smile4 200,000

เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป

Smile1 40,000

Smile2 60,000

Smile3 80,000

Smile4 100,000

เสียชีวิต เนื่องจากขับขี่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์

Smile1 40,000

Smile2 60,000

Smile3 80,000

Smile4 100,000

เสียชีวิต เนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย

Smile1 40,000

Smile2 60,000

Smile3 80,000

Smile4 100,000

เสียชีวิต เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ (ค่าปลงศพ)

Smile1 10,000

Smile2 10,000

Smile3 10,000

Smile4 10,000

ทุพพลภาพโดยถาวร

ทุพพลภาพโดยถาวร

Smile1 40,000

Smile2 60,000

Smile3 80,000

Smile4 100,000

สูญเสียอวัยวะ

สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง

Smile1 40,000

Smile2 60,000

Smile3 80,000

Smile4 100,000

สำหรับมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า

Smile1 40,000

Smile2 60,000

Smile3 80,000

Smile4 100,000

สำหรับมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตา 1 ข้าง

Smile1 40,000

Smile2 60,000

Smile3 80,000

Smile4 100,000

สำหรับเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตา 1 ข้าง

Smile1 40,000

Smile2 60,000

Smile3 80,000

Smile4 100,000

สำหรับมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ

Smile1 24,000

Smile2 36,000

Smile3 48,000

Smile4 60,000

สำหรับเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า

Smile1 24,000

Smile2 36,000

Smile3 48,000

Smile4 60,000

สำหรับสายตา 1 ข้าง

Smile1 24,000

Smile2 36,000

Smile3 48,000

Smile4 60,000

สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้

Smile1 20,000

Smile2 30,000

Smile3 40,000

Smile4 50,000

สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้ง 2 ข้อ)

Smile1 10,000

Smile2 15,000

Smile3 20,000

Smile4 25,000

สำหรับหูหนวก 1 ข้าง

Smile1 6,000

Smile2 9,000

Smile3 12,000

Smile4 15,000

สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (1 ข้อ)

Smile1 4,000

Smile2 6,000

Smile3 8,000

Smile4 10,000

สำหรับนิ้วชี้ (ทั้ง 3 ข้อ)

Smile1 4,000

Smile2 6,000

Smile3 8,000

Smile4 10,000

สำหรับนิ้วชี้ (ทั้ง 2 ข้อ)

Smile1 3,200

Smile2 4,800

Smile3 6,400

Smile4 8,000

สำหรับนิ้วอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

Smile1 2,000

Smile2 3,000

Smile3 4,000

Smile4 5,000

สำหรับนิ้วหัวแม่เท้า

Smile1 2,000

Smile2 3,000

Smile3 4,000

Smile4 5,000

สำหรับนิ้วชี้ (1 ข้อ)

Smile1 1,600

Smile2 2,400

Smile3 3,200

Smile4 4,000

สำหรับนิ้วเท้าอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า

Smile1 400

Smile2 600

Smile3 800

Smile4 1,000

ค่ารักษาพยาบาล

ต่อครั้ง (ใช้ใบเสร็จรับเงินตัวจริง+ใบรับรองแพทย์)

Smile1 4,000

Smile2 6,000

Smile3 8,000

Smile4 10,000

อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อปี/คน

Smile1 150

Smile2 190

Smile3 230

Smile4 270

*สิทธิพิเศษ* ค่าชดเชยกรณีใช้สิทธิ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ค่ารักษาจากโครงการ

(ใช้ใบรับรองแพทย์ + ใบสรุปงบหน้าค่ารักษาพยาบาล)

ค่าชดเชยในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)

ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต่อครั้งอุบัติเหตุจ่ายครั้งละ

Smile1 100

Smile2 100

Smile3 100

Smile4 100

ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับคลินิกหรือโรงพยาบาล ต่อครั้งอุบัติเหตุจ่ายครั้งละ

Smile1 300

Smile2 300

Smile3 300

Smile4 300

สูงสุด 100 ครั้ง/ปี

Smile1 30,000

Smile2 30,000

Smile3 30,000

Smile4 30,000

ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับโรงพยาบาล ต่อคืนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจ่ายคืนละ

Smile1 500

Smile2 500

Smile3 500

Smile4 500

สูงสุดคืนละ 100 คืน/ปี

Smile1 50,000

Smile2 50,000

Smile3 50,000

Smile4 50,000

สิทธิพิเศษ

  • ความคุ้มครองเพิ่มอีก 1 เท่าของทุนประกัน กรณีอุบัติเหตุโดยความรับผิดชอบของสถานศึกษา
  • ความคุ้มครองค่าชดเชยกรณีใช้สิทธิอื่น หรือ ไม่ใช้สิทธิค่ารักษาจากโครงการ
  • มอบความคุ้มครองสำหรับบุคลากร 10% ของจำนวนนักเรียนที่ทำประกัน
  • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ (ค่าปลงศพ)
  • ให้บริการโดยสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ
  • มีบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และ มีศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชุมชนห่วงใย

ประกันชุมชนห่วงใย

คุ้มครองแทนใจสำหรับชุมชน
อ่านต่อ >>
ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
อ่านต่อ >>
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

บัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับหน่วยงาน
อ่านต่อ >>
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
อ่านต่อ >>
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

Smile Motor ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
อ่านต่อ >>
ประกันท่องเที่ยว

ประกันท่องเที่ยว

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง
อ่านต่อ >>