ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ย
1 ปี / 3 ปี

 

การชำระเบี้ยประกัน
รายเดือน / รายปี / ราย 3 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-533-3999

สนใจติดต่อแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ


1. ลักษณะคอนกรีตล้วน

รายละเอียดความคุ้มครอง Home 1 Home 2 Home 3
ความคุ้มครองพื้นฐาน
1.) ความสูญเสียหรือเสียหายจากอัคคีภัยและภัยเพิ่ม (ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน)ภัยที่เกิดจากไฟไหม้ ,ฟ้าผ่า ,ระเบิด ,ภัยยวดยานพาหนะ,ภัยอากาศยาน,ภัยเนื่องจากน้ำ ,(ไม่รวมน้ำท่วม) 600,000 900,000 1,200,000
2.) คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 500,000 700,000 1,000,000
3.) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 100,000 200,000 200,000
ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม
1.) ภัยลมพายุ ,ภัยแผ่นดินไหว ,ภัยลูกเห็บ ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 60,000
2.) ภัยน้ำท่วม ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 20,000
3.) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ 20,000
4.) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไม่เกินวันละ 1,000 บาท (ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน) 50,000
เบี้ยประกันภัย รายเดือน/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว) 80 105 130
เบี้ยประกันภัย ราย 1 ปี/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว) 960 1,260 1,560
เบี้ยประกันภัย ราย 3 ปี/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว) 2,375 3,125 3,875
ความคุ้มครองพื้นฐาน

1.) ความสูญเสียหรือเสียหายจากอัคคีภัยและภัยเพิ่ม (ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน)ภัยที่เกิดจากไฟไหม้ ,ฟ้าผ่า ,ระเบิด ,ภัยยวดยานพาหนะ,ภัยอากาศยาน,ภัยเนื่องจากน้ำ ,(ไม่รวมน้ำท่วม)

HOME 1 600,000

HOME 2 900,000

HOME 3 1,200,000

2.) คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)

HOME 1 500,000

HOME 2 700,000

HOME 3 1,000,000

3.) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

HOME 1 100,000

HOME 2 200,000

HOME 3 200,000

ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม

1.) ภัยลมพายุ ,ภัยแผ่นดินไหว ,ภัยลูกเห็บ ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน

60,000

2.) ภัยน้ำท่วม ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน

20,000

3.) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายที่เกิดขึ้นภายในสถานที่

20,000

4.) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไม่เกินวันละ 1,000 บาท (ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน)

50,000

เบี้ยประกันภัย รายเดือน/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว)

HOME 1 80

HOME 2 105

HOME 3 130

เบี้ยประกันภัย ราย 1 ปี/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว)

HOME 1 960

HOME 2 1,260

HOME 3 1,560

เบี้ยประกันภัย ราย 3 ปี/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว)

HOME 1 2,375

HOME 2 3,125

HOME 3 3,875

2. ลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้

รายละเอียดความคุ้มครอง Home 4 Home 5 Home 6
ความคุ้มครองพื้นฐาน
1.) ความสูญเสียหรือเสียหายจากอัคคีภัยและภัยเพิ่ม (ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน) ภัยที่เกิดจากไฟไหม้ ,ฟ้าผ่า ,ระเบิด ,ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ,ภัยเนื่องจากน้ำ ,(ไม่รวมน้ำท่วม) 300,000 450,000 600,000
2.) คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 250,000 400,000 500,000
3.) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 50,000 50,000 50,000
ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม
1.) ภัยลมพายุ ,ภัยแผ่นดินไหว ,ภัยลูกเห็บ ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 60,000
2.) ภัยน้ำท่วม ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 20,000
3.) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ 20,000
4.) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไม่เกินวันละ 500 บาท (ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน) 25,000
เบี้ยประกันภัย รายเดือน/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว) 80 105 130
เบี้ยประกันภัย ราย 1 ปี/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว) 960 1,260 1,560
เบี้ยประกันภัย ราย 3 ปี/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว) 2,375 3,125 3,875

*ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

ความคุ้มครองพื้นฐาน

1.) ความสูญเสียหรือเสียหายจากอัคคีภัยและภัยเพิ่ม (ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน) ภัยที่เกิดจากไฟไหม้ ,ฟ้าผ่า ,ระเบิด ,ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ,ภัยเนื่องจากน้ำ ,(ไม่รวมน้ำท่วม)

HOME 4 300,000

HOME 5 450,000

HOME 6 600,000

2.) คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)

HOME 4 250,000

HOME 5 400,000

HOME 6 500,000

3.) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

HOME 4 50,000

HOME 5 50,000

HOME 6 100,000

ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม

1.) ภัยลมพายุ ,ภัยแผ่นดินไหว ,ภัยลูกเห็บ ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน

60,000

2.) ภัยน้ำท่วม ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน

20,000

3.) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายที่เกิดขึ้นภายในสถานที่

20,000

4.) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไม่เกินวันละ 500 บาท (ต่อปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน)

25,000

เบี้ยประกันภัย รายเดือน/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว)

HOME 4 80

HOME 5 105

HOME 6 130

เบี้ยประกันภัย ราย 1 ปี/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว)

HOME 4 960

HOME 5 1,260

HOME 6 1,560

เบี้ยประกันภัย ราย 3 ปี/บาท (รวมภาษีอากรแล้ว)

HOME 4 2,375

HOME 5 3,125

HOME 6 3,875

*ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
อ่านต่อ >>
ประกันชุมชนห่วงใย

ประกันชุมชนห่วงใย

คุ้มครองแทนใจสำหรับชุมชน
อ่านต่อ >>
ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
อ่านต่อ >>
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

บัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับหน่วยงาน
อ่านต่อ >>
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

Smile Motor ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
อ่านต่อ >>
ประกันท่องเที่ยว

ประกันท่องเที่ยว

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง
อ่านต่อ >>