อายุผู้ขอเบี้ยประกันภัย
5-60 ปี

 

การตรวจสุขภาพ
แถลงข้อมูลสุขภาพในใบคำขอ

 

การชำระเบี้ยประกัน
รายเดือน หรือ รายปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-533-3999

สนใจติดต่อแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ


รายละเอียดความคุ้มครอง Siam Smile Card 621
Silver Gold
ส่วนที่ 1 : ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยใน
  1.1 ค่าห้องค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยปกติ ต่อคืน 1,300 1,600
   สูงสุด 45 คืน ต่อโรค 58,500 72,000
  1.2 ค่าห้องค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ICU ต่อคืน 2,600 3,200
   สูงสุด 30 คืน ต่อโรค 78,000 96,000
2. ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน
  2.1 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ต่อครั้ง 15,000 18,000
  2.2 ค่ารักษาโดยการผ่าตัด ต่อโรค (เบิกตามค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินวงเงินตามแผนที่เลือก) 20,000 25,000
  2.3 การดูแลโดยแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีผู้ป่วยใน) สูงสุดต่อคืน 500 700
   สูงสุด 45 คืน ต่อครั้ง ต่อโรค 22,500 31,500
2.4 ค่ารถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) 1,000 1,500
3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก OPD เนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 20,000
4. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก OPD เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ ต่อครั้ง (สูงสุด 12 ครั้งต่อปี) 1,500 2,000
ส่วนที่ 2 : ความคุ้มครองค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล พิเศษเพิ่มเติม
1. ค่าชดเชย การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่ 1
ค่าชดเชยการนอนรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน คืนละ 300 400
สูงสุด ต่อครั้ง ต่อโรค 30,000 40,000
2. ค่าชดเชย การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
อาทิเช่น ส่วนราชการ , รัฐวิสาหกิจ , พ.ร.บ. , ประกันสังคม , กรมธรรม์อื่น ฯลฯ
2.1 กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องปกติ (ใช้สิทธิ์อื่น) ชดเชยคืนละ 1,200 1,600
สูงสุดต่อครั้ง ต่อโรค 54,000 72,000
2.2 กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ใช้สิทธิ์อื่น) ชดเชยคืนละ 2,400 3,200
สูงสุดต่อครั้ง ต่อโรค 72,000 96,000
ส่วนที่ 3 : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  • เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรและสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 400,000
                       (อบ.2)   • เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรและสูญเสียอวัยวะ จากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย 100,000 200,000
                                 • เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรและสูญเสียอวัยวะ จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000
2. กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ (ค่าปลงศพ) 10,000 20,000
เบี้ยประกันภัยรายเดือนสำหรับผู้สมัคร อายุ 6 – 55 ปี ต่อสัญญาไม่เกินอายุ 60 ปี 460 690

* ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

ส่วนที่ 1 : ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยใน

1.1 ค่าห้องค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยปกติ ต่อคืน

Silver 1,300

Gold 1,600

สูงสุด 45 คืน ต่อโรค

Silver 58,500

Gold 72,000

1.2 ค่าห้องค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ICU ต่อคืน

Silver 2,600

Gold 3,200

สูงสุด 30 คืน ต่อโรค

Silver 78,000

Gold 96,000

2. ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน

2.1 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ต่อครั้ง

Silver 15,000

Gold 18,000

2.2 ค่ารักษาโดยการผ่าตัด (เบิกตามค่าใช้จ่ายจริง ไม่อิงตารางผ่าตัด) ต่อโรค

Silver 20,000

Gold 25,000

2.3 การดูแลโดยแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีผู้ป่วยใน) สูงสุดต่อคืน

Silver 500

Gold 700

สูงสุด 45 คืน ต่อครั้ง ต่อโรค

Silver 22,500

Gold 31,500

2.4 ค่ารถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)

Silver 1,000

Gold 1,500

3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก OPD เนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

Silver 10,000

Gold 20,000

4. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก OPD เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ (สูงสุด 12 ครั้ง ต่อปี)

Silver 1,500

Gold 2,000

ส่วนที่ 2 : ความคุ้มครองค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล พิเศษเพิ่มเติม

1. ค่าชดเชย การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่ 1

ค่าชดเชยการนอนรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน คืนละ

Silver 300

Gold 400

สูงสุด 100 คืน ต่อครั้ง ต่อโรค

Silver 30,000

Gold 40,000

2. ค่าชดเชย การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น อาทิเช่น ส่วนราชการ , รัฐวิสาหกิจ , พ.ร.บ. , ประกันสังคม , กรมธรรม์อื่น ฯลฯ

2.1 กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องปกติ (ใช้สิทธิ์อื่น) ชดเชยคืนละ

Silver 1,200

Gold 1,600

สูงสุด ต่อครั้ง ต่อโรค

Silver 54,000

Gold 72,000

2.2 กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ใช้สิทธิ์อื่น) ชดเชยคืนละ

Silver 2,400

Gold 3,200

สูงสุด สูงสุด ต่อโรค

Silver 72,000

Gold 96,000

ส่วนที่ 3 : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ • เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรและสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุทั่วไป

Silver 200,000

Gold 400,000

(อบ.2) • เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรและสูญเสียอวัยวะ จากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย

Silver 100,000

Gold 200,000

• เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรและสูญเสียอวัยวะ จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

Silver 100,000

Gold 200,000

2. กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ (ค่าปลงศพ)

Silver 10,000

Gold 20,000

เบี้ยประกันภัยรายเดือนสำหรับผู้สมัคร อายุ 6 – 55 ปี ต่อสัญญาไม่เกินอายุ 60 ปี

Silver 460

Gold 690

* ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

เงื่อนไขและข้อยกเว้นในการใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ Siam Smile Card

1. ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน และชัดเจน หากปกปิดประวัติสุขภาพ บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายสินไหมได้ตามกฎหมาย

2. กรมธรรม์ จะไม่คุ้มครอง โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย

3. โรคเอดส์ หรือโรคที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคเอดส์ ทั้งก่อนและหลังการทำประกันภัย ไม่คุ้มครอง

4. การตรวจสุขภาพประจำปี การคลอดบุตร การแท้งบุตร ศัลยกรรมตกแต่ง โรคพิษสุรา การติดยาเสพติด โรคเครียด ไมเกรน โรคทางจิตประสาท โรคเกี่ยวกับฟัน

5. ตั้งแต่วันที่เริ่มความคุ้มครอง ในช่วง 30 วันแรก กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป

6. ตั้งแต่วันที่เริ่มความคุ้มครอง ในช่วง 120 วันแรก กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง โรคดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง โรคภายในสตรี โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคที่เกี่ยวกับต่อมทอนซิล ต่อมไทรอยด์ เส้นเลือดขอด นิ่วทุกชนิด ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร ต่อมอะดีนอยด์ ต้อทุกชนิด ถุงนํ้าและเนื้องอกทุกชนิด

7. ข้อยกเว้นทั่วไป ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
อ่านต่อ >>
ประกันชุมชนห่วงใย

ประกันชุมชนห่วงใย

คุ้มครองแทนใจสำหรับชุมชน
อ่านต่อ >>
ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
อ่านต่อ >>
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
อ่านต่อ >>
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

Smile Motor ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
อ่านต่อ >>
ประกันท่องเที่ยว

ประกันท่องเที่ยว

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง
อ่านต่อ >>