ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ย
1 ปี

 

อายุผู้ขอเบี้ยประกันภัย
5-60 ปี

 

การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

การชำระเบี้ยประกัน
รายปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-533-3999

สนใจติดต่อแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ


รายละเอียดความคุ้มครอง
1.ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
1.1 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ 200,000
1.2 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000
1.3 เสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย 50,000
1.4 เสียชีวิตเนื่องจากขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ 50,000
2. ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 100,000
3. ความคุ้มครองสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
3.1 สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง 100,000
3.2 สำหรับมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 100,000
3.3 สำหรับมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตา 1 ข้าง 100,000
3.4 สำหรับเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตา 1 ข้าง 100,000
3.5 สำหรับมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ 60,000
3.6 สำหรับเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 60,000
3.7 สำหรับสายตา 1 ข้าง 60,000
3.8 สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้ 50,000
3.9 สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้ง2ข้อ) 25,000
3.10 สำหรับหูหนวก 1 ข้าง 15,000
3.11 สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (1 ข้อ) 10,000
3.12 สำหรับนิ้วชี้ (ทั้ง 3 ข้อ) 10,000
3.13 สำหรับนิ้วชี้ (ทั้ง 2 ข้อ) 8,000
3.14 สำหรับนิ้วอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 5,000
3.15 สำหรับนิ้วหัวแม่เท้า 5,000
3.16 สำหรับนิ้วชี้ (1 ข้อ) 4,000
3.17 สำหรับนิ้วเท้าอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า 1,000
4. ความคุ้มครองกรณีค่าชดเชยเนื่องจากอุบัติเหตุ
4.1 ค่าชดเชยในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)
4.1.1 ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก  สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต่อครั้งอุบัติเหตุจ่ายครั้งละ 100
สูงสุด 30 ครั้ง/ปี 3,000
4.1.2 ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก  สำหรับคลินิกหรือโรงพยาบาล ต่อครั้งอุบัติเหตุจ่ายครั้งละ 300
สูงสุด 30 ครั้ง/ปี 9,000
4.2 ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยใน (IPD)  สำหรับโรงพยาบาล ต่อคืนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจ่ายคืนละ 500
สูงสุด 30 คืน/ปี 15,000

* ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

1.ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

1.1 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ

200,000

1.2 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป

100,000

1.3 เสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย

50,000

1.4 เสียชีวิตเนื่องจากขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์

50,000

2.ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

100,000

3. ความคุ้มครองสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1 สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง

100,000

3.2 สำหรับมือ1ข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้า1ข้างตั้งแต่ข้อเท้า

100,000

3.3 สำหรับมือ1ข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตา1ข้าง

100,000

3.4 สำหรับเท้า1ข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตา1ข้าง

100,000

3.5 สำหรับมือ1ข้างตั้งแต่ข้อมือ

60,000

3.6 สำหรับเท้า1ข้างตั้งแต่ข้อเท้า

60,000

3.7 สำหรับสายตา1ข้าง

60,000

3.8 สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้

50,000

3.9 สำหรับนิ้วหัวแม่มือ(ทั้ง2ข้อ)

25,000

3.10 สำหรับหูหนวก1ข้าง

15,000

3.11 สำหรับนิ้วหัวแม่มือ(1ข้อ)

10,000

3.12 สำหรับนิ้วชี้(ทั้ง3ข้อ)

10,000

3.13 สำหรับนิ้วชี้(ทั้ง2ข้อ)

8,000

3.14 สำหรับนิ้วอื่นๆแต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่า2ข้อ)นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

5,000

3.15 สำหรับนิ้วหัวแม่เท้า

5,000

3.16 สำหรับนิ้วชี้(1ข้อ)

4,000

3.17 สำหรับนิ้วเท้าอื่นๆแต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่า1ข้อ)นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า

1,000

4. ความคุ้มครองกรณีค่าชดเชยเนื่องจากอุบัติเหตุ

4.1 ค่าชดเชยในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)

4.1.1 ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต่อครั้งอุบัติเหตุจ่ายครั้งละ

100

สูงสุด 30 ครั้ง/ปี

3,000

4.1.2 ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับคลินิกหรือโรงพยาบาล ต่อครั้งอุบัติเหตุจ่ายครั้งละ

300

สูงสุด 30 ครั้ง/ปี

9,000

4.2 ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับโรงพยาบาล ต่อคืนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจ่ายคืนละ

500

สูงสุด 30 คืน/ปี

15,000

เงื่อนไขและข้อยกเว้นในการใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ Siam Smile Card

1. รับประกันภัยอายุ 5-60 ปี (ไม่มีโรคประจำตัว เรื้อรัง)

 

2. รับประกันภัยขั้นอาชีพ 1 ถึง 3 หมายถึง ผู้ที่อยู่ในลักษณะความเสี่ยงภัยน้อยต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิเช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ แพทย์
เจ้าของกิจการร้านค้า นักวิชาการ นักกฎหมาย นายช่างรับเหมาก่อสร้าง ช่างทำขนม ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม ช่างเย็บผ้า เจ้าของไร่ เจ้าของนา เจ้าของสวน เป็นต้น

 

3. ขั้นอาชีพ 4 ขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าร่วมโครงการ หมายถึง ผู้ที่อยู่ในลักษณะความเสี่ยงภัยสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิเช่น งานเกี่ยวกับเหมืองแร่ ช่างตัดหิน ช่างเลื่อย ช่างรีดโลหะ นักแสดงภาพยนตร์ผาดโผน ช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูง คนงานในโรงงานปิโตรเคมี ผลิตก๊าซโรงกลั่นนํ้ามันแท่นขุดเจาะนํ้ามัน และอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษ

 

4. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 

5. ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
อ่านต่อ >>
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

บัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับหน่วยงาน
อ่านต่อ >>
ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
อ่านต่อ >>
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
อ่านต่อ >>
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

Smile Motor ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
อ่านต่อ >>
ประกันท่องเที่ยว

ประกันท่องเที่ยว

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง
อ่านต่อ >>