ข่าวสาร


ข่าวเด่น

สยามสไมล์…รวมพลังสู่คำว่า “ประกันภัย”

เมื่อวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดงานสัมมนาประชุมนโยบายและสรุปผลงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 จัดขึ้นที่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสยามสไมล์ (SMILE LAND) กรุงเทพมหานคร โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากสาขาของสยามสไมล์ทั่วประเทศ

สานฝันสู่ความสำเร็จ อบรมและสอบเลื่อนตำแหน่ง FO

“ความก้าวหน้า” เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นสิ่งนั้น กับธุรการจึงได้จัดการสอบเลื่อนตำแหน่งพื่อสานฝันให้กับบุคลากรที่มีความสามารถ ตั้งใจทำงาน ขยันและอดทน

“สยามสไมล์” จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กร

วันที่ 11-12 ส.ค.ที่ผ่านมา สยามสไมล์ จัดสัมมนาเพื่อมุ่งสู่ “สยามสไมล์จะเป็นองค์กรที่สร้างคนสร้างงาน และสร้างคุณค่าเพื่อเป็นประกันภัยที่สะดวกใช้และเชื่อถือได้สูงสุด” ในงานสัมมนานี้

ข่าวล่าสุด

สังคมผู้สูงอายุ

การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ อาจเป็นผลบวกต่อธุรกิจประกันภัยในแง่ที่ ผู้คนต้องเตรียมตัว เตรียมการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับตัวเอง แต่จะเป็นเช่นนี้ได้นั้น ภาคธุรกิจประกันภัยทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย  เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและประชาชน ทั้งในรูปแบบสินค้าการขาย และการบริการทั้งก่อนและหลังการขายด้วย  ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.  ก็ต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาในระบบการทำงานและต้องทำหน้าที่ส่งเสริมภาคธุรกิจด้วย  เพื่อให้ระบบประกันภัยเข้าถึงประชาชนคนไทยได้มากขึ้น

ข่าวเด่นประจำเดือน

การที่เราสามารถนำเอาเทคโนโลยี  หรือนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้นั้น  ก็จะช่วยให้ลดภาระของต้นทุนในการบริหารจัดการ  ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริโภคเอง  หรือบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด  และขอขอบคุณบริษัทต่างๆ  ที่เข้ามาร่วมกันแสดงออกให้ประชาชนได้เห็นว่า  เราพร้อมรองรับความเสี่ยงให้กับประชาชน

ข่าวล่าสุด

รัฐส่งเสริมมากแต่ทำไมคนทำประกันน้อยไป

ในเรื่องทำนองเช่นนี้  นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า  ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ  และสังคมหลายด้าน เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งสะท้อนว่าประชากรไทยมีชีวิตภายหลังเกษียรณยาวนานขึ้น  จึงควรมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ประเทศไทยยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่มีความถี่  และความรุนแรงมากขึ้น  ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม  ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นความท้าทายดังกล่าว  จึงได้ส่งเสริมการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยง  และนโยบายด้านนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและสังคม

คปภ.  ได้จัดงาน  “สัปดาห์ประกันภัย”  ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์  ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีประกันภัย  เชื่อมต่อโอกาสและความท้าทายเพื่ออนาคตไทย”  (InsurTech  Connect : Opportunities and Challenges for Thailand Future) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง  ครอบครัว  และธุรกิจการค้าการลงทุน